خشک کن صنعتی

خشک کن میوه و سبزی

خشک کن گیاهان دارویی

خشک کن چیپس میوه

خشک کن کابینی SCD36


این نوع خشک کن کابینی با هوای گرم غیر مستقیم کار میکنند دماو رطوبت داخل سیستم بصورت اتوماتیک توسط مدارفرمان کنترل میگردد
مولدهای هوای گرم استفاده شده در این نوع خشک کن ها  3پاس طراحی شده و دارای راندمان بسیار بالا می باشد این نوع طراحی هزینه مصرف سوخت  رادر خشک کن کابینی بسیار پایین می اورد
با این خشک کن  کابینی میتوان موادی مانند میوه ، سبزی ، چای ، گیاهان ، دارویی ، لواشک ، سویا ، انگور و... را باکیفیت بالایی خشک کرد
بارگذاری این نوع خشک کن به دلیل طراحی واگن ها بسیار راحت و کاربردی و از نظر زمانی مقرون به صرفه است. سینی ها از جنس استیل با توری فودگریدیاتمام استیل یاالومینیوم ساخته میشود. تعداد سینی ها 34 عدد با ابعاد 75*41 cm می باشد
منابع حرارتی این نوع خشک کن کابینی میتواند المنت برقی ، گاز و یا نفت گاز انتخاب شود که متغیر با امکانات شما طراحی می گردد
بدنه خشک کن  کابینی ها می تواند از جنس استیل ، گالوانیزه یا ورق رنگی ساخته شود

       خشک کن کابینی خشک کن کابینی


خشک کن کابینی SCD 68این نوع خشک کن کابینی با هوای گرم غیر مستقیم کار می کنند دما و رطوبت داخل سیستم خشک کن کابینی بصورت اتوماتیک توسط مدارفرمان کنترل میگردد
مولدهای هوای گرم استفاده شده در این نوع خشک کن ها 3 پاس طراحی شده و دارای راندمان بسیار بالا می باشد که هزینه مصرف سوخت را بسیار پایین می اورد
با این خشک کن  کابینی میتوان موادی مانند میوه ، سبزی ، چای ، گیاهان ، دارویی ، لواشک ، سویا ، انگور و... را باکیفیت بالایی خشک کرد
بارگذاری این نوع خشک کن کابینی به دلیل طراحی واگن ها بسیار راحت و کاربردی و از نظر زمانی مقرون به صرفه است. سینی ها از جنس استیل با توری فودگرید ، تمام استیل یا الومینوم ساخته میشود. تعداد سینی ها 68 عدد با ابعاد 75*41 cm می باشد
منابع حرارتی این نوع خشک کن کابینی  می تواند گاز یا گازوئیل انتخاب شود که متغیر با امکانات شما طراحی می گردد
بدنه خشک کن صنعتی و خشک کن کابینی می تواند از جنس استیل ، گالوانیزه و ورق رنگی ساخته شود
دستگاه می تواند با برق سه فاز یا تک فاز کار کند

 خشک کن کابینی   خشک کن کابینی      خشک کن کابینی

خشک کن کابینی SCD 136این نوع خشک کن صنعتی ها و خشک کن کابینی با هوای گرم غیر مستقیم کار می کنند دما و رطوبت داخل سیستم بصورت اتوماتیک توسط مدارفرمان کنترل میگردد
مولدهای هوای گرم استفاده شده در این نوع خشک کن کابینی 3 پاس طراحی شده و دارای راندمان بسیار بالا می باشد این نوع طراحی هزینه مصرف سوخت را بسیار پایین می اورد
با این خشک کن کابینی میتوان موادی مانند میوه ، سبزی ، چای ، گیاهان ، دارویی ، لواشک ، سویا ، انگور و... را باکیفیت بالایی خشک کرد
بارگذاری این نوع خشک کن کابینی به دلیل طراحی واگن ها بسیار راحت و کاربردی و از نظر زمانی مقرون به صرفه است. سینی ها از جنس استیل با توری فودگرید ، تمام استیل یا الومینوم ساخته میشود. تعداد سینی ها 136 عدد با ابعاد 75*41 cm می باشد
منابع حرارتی این نوع خشک کن کابینی می تواند گاز یا گازوئیل انتخاب شود که متغیر با امکانات شما طراحی می گردد
بدنه خشک کن کابینی می تواند از جنس استیل ، گالوانیزه و ورق رنگی ساخته شود
دستگاه می تواند با برق سه فاز یا تک فاز کار کند


  خشک کن کابینی خشک کن کابینی خشک کن کابینی خشک کن کابینی


خشک کن کابینی SCD 272
این نوع خشک کن کابینی با هوای گرم غیر مستقیم کار می کنند دما و رطوبت داخل سیستم بصورت اتوماتیک توسط مدارفرمان کنترل میگردد
مولدهای هوای گرم استفاده شده در این نوع خشک کن  صنعتی و خشک کابینی  3 پاس طراحی شده و دارای راندمان بسیار بالا می باشد این نوع طراحی هزینه مصرف سوخت را بسیار پایین می اورد
با این خشک کن کابینی میتوان موادی مانند میوه ، سبزی ، چای ، گیاهان ، دارویی ، لواشک ، سویا ، انگور و... را باکیفیت بالایی در خشک کن کابینی خشک کرد
بارگذاری این نوع خشک کن  کابینی به دلیل طراحی واگن ها بسیار راحت و کاربردی و از نظر زمانی مقرون به صرفه است. سینی ها از جنس استیل با توری فودگرید ، تمام استیل یا الومینوم ساخته میشود. تعداد سینی ها 272 عدد با ابعاد 75*41 cm می باشد
منابع حرارتی این نوع خشک کن کابینی ها می تواند گاز یا گازوئیل انتخاب شود که متغیر با امکانات شما طراحی می گردد
بدنه خشک کن کابینی ها می تواند از جنس استیل ، گالوانیزه و ورق رنگی در خشک کن کابینی ساخته شود
دستگاه می تواند با برق سه فاز یا تک فاز کار کند


    خشک کن کابینی خشک کن کابینی خشک کن کابینی خشک کن کابینی


Copyright © 2017 Hedayat CO. All Rights Reserved