خشک کن صنعتی

خشک کن میوه و سبزی

خشک کن گیاهان دارویی

خشک کن چیپس میوه

خشک کن پیوسته نواری یک طبقه 1RSNCD
اخشک کن پیوسته در طرحهای مختلف یک، دو ، سه،یا پنج طبقه با ابعاد و ظرفیت های مختلف طراحی و ساخته می شوند. خشک کن های پیوسته نواری معمولاً برای موادی بکار می روند که زمان خشک شدن آنها طولانی نباشد.

انواع پلت ،خوراک طیور ، کشمش ، گرانول های معدنی و شیمیایی ، چند نمونه از کاربرد های این خشک کن ها هستند. برتری این خشک کن ها نسبت به انواع تونلی و کابینی ، پیوستگی کامل ، یکنواختی کامل محصول و نیاز بسیار کم به نیروی انسانی است. اصولاً خشک کن  پیوسته نواری برای تولید انبوه محصولاتی با حداقل تنوع توجیه دارند. خشک کن  پیوسته نواری معمولاً به یک سیستم تغذیه و پخش کن یکنواخت مجهز هستند. در برخی موارد پس از خشک شدن ، محصول از یک بخش خنک کن عبور کرده و به دمای محیط برگرانده می شود.

در خشک کن پیوسته نواری نیز عموماً نواحی حرارتی مستقلی تعریف می شوند تا بر اساس آنها بتوانیم منحنی دقیق کاهش رطوبت بر حسب زمان را دنبال کنیم و نیز از افزایش غیر مجاز دمای محصول که می تواند کیفیت آنرا تحت تاثیر قرار دهد، جلوگیری نماییم.

بستر حرکت ماده مرطوب می تواند صفحه مشبک ، توری بافته شده استیل ، توری پلیمری و یا گالوانیزه باشد، و جریان هوای مود نیاز توسط مولد های هوای گرم با دمای کنترل شده و با سوخت گاز طبیعی یا گازوییل و گاهی برقی تامین می گردد. در برخی موارد از کویل های بخار بعنوان منبع حرارتی استفاده می شود.

نام های دیگر خشک کن پیوسته نواری از قبیل:
خشک کن پیوسته ، خشک کن نواری ، خشک کن لواشک، خشک کن اتومات ، خشک کن یکنواخت ، خشک کن میوه ، خشک کن سبزی ، خشک کن گیاهان دارویی ، خشک کن زرشک ، خشک کن زعفران ، خشک کن چای ،خشک کن سویا ، خشک کن انگور ، خشک کن کشمش ، خشک کن خوراک طیور ، خشک کن گرانول های معدنی ، خشک کن گرانول های شیمیایی ، خشک کن پلت و...  می باشد.


خشک کن پیوسته نواری

خشک کن پیوسته نواری  دو طبقه 2R SNCD

اخشک کن پیوسته در طرحهای مختلف یک، دو ، سه،یا پنج طبقه با ابعاد و ظرفیت های مختلف طراحی و ساخته می شوند. خشک کن  پیوسته نواری معمولاً برای موادی بکار می روند که زمان خشک شدن آنها طولانی نباشد.

انواع پلت ،خوراک طیور ، کشمش ، گرانول های معدنی و شیمیایی ، چند نمونه از کاربرد های این خشک کن ها هستند. برتری این خشک کن ها نسبت به انواع تونلی و کابینی ، پیوستگی کامل ، یکنواختی کامل محصول و نیاز بسیار کم به نیروی انسانی است. اصولاً خشک کن  پیوسته نواری برای تولید انبوه محصولاتی با حداقل تنوع توجیه دارند. خشک کن های پیوسته نواری معمولاً به یک سیستم تغذیه و پخش کن یکنواخت مجهز هستند. در برخی موارد پس از خشک شدن ، محصول از یک بخش خنک کن عبور کرده و به دمای محیط برگرانده می شود.

در خشک کن پیوسته نواری نیز عموماً نواحی حرارتی مستقلی تعریف می شوند تا بر اساس آنها بتوانیم منحنی دقیق کاهش رطوبت بر حسب زمان را دنبال کنیم و نیز از افزایش غیر مجاز دمای محصول که می تواند کیفیت آنرا تحت تاثیر قرار دهد، جلوگیری نماییم.

بستر حرکت ماده مرطوب می تواند صفحه مشبک ، توری بافته شده استیل ، توری پلیمری و یا گالوانیزه باشد، و جریان هوای مود نیاز توسط مولد های هوای گرم با دمای کنترل شده و با سوخت گاز طبیعی یا گازوییل و گاهی برقی تامین می گردد. در برخی موارد از کویل های بخار بعنوان منبع حرارتی استفاده می شود.

نام های دیگر خشک کن پیوسته نواری از قبیل:
خشک کن پیوسته ، خشک کن نواری ، خشک کن لواشک، خشک کن اتومات ، خشک کن یکنواخت ، خشک کن میوه ، خشک کن سبزی ، خشک کن گیاهان دارویی ، خشک کن زرشک ، خشک کن زعفران ، خشک کن چای ،خشک کن سویا ، خشک کن انگور ، خشک کن کشمش ، خشک کن خوراک طیور ، خشک کن گرانول های معدنی ، خشک کن گرانول های شیمیایی ، خشک کن پلت و...  می باشد.


خشک کن پیوسته نواری

پیوسته نواری سه طبقه   SNCD  3R

خشک کن پیوسته نواری
اخشک کن پیوسته در طرحهای مختلف یک، دو ، سه،یا پنج طبقه با ابعاد و ظرفیت های مختلف طراحی و ساخته می شوند. خشک کن  پیوسته نواری معمولاً برای موادی بکار می روند که زمان خشک شدن آنها طولانی نباشد.

انواع پلت ،خوراک طیور ، کشمش ، گرانول های معدنی و شیمیایی ، چند نمونه از کاربرد های این خشک کن ها هستند. برتری این خشک کن ها نسبت به انواع تونلی و کابینی ، پیوستگی کامل ، یکنواختی کامل محصول و نیاز بسیار کم به نیروی انسانی است. اصولاً خشک کن پیوسته نواری برای تولید انبوه محصولاتی با حداقل تنوع توجیه دارند. خشک کن های پیوسته نواری معمولاً به یک سیستم تغذیه و پخش کن یکنواخت مجهز هستند. در برخی موارد پس از خشک شدن ، محصول از یک بخش خنک کن عبور کرده و به دمای محیط برگرانده می شود.

در خشک کن پیوسته نواری نیز عموماً نواحی حرارتی مستقلی تعریف می شوند تا بر اساس آنها بتوانیم منحنی دقیق کاهش رطوبت بر حسب زمان را دنبال کنیم و نیز از افزایش غیر مجاز دمای محصول که می تواند کیفیت آنرا تحت تاثیر قرار دهد، جلوگیری نماییم.

بستر حرکت ماده مرطوب می تواند صفحه مشبک ، توری بافته شده استیل ، توری پلیمری و یا گالوانیزه باشد، و جریان هوای مود نیاز توسط مولد های هوای گرم با دمای کنترل شده و با سوخت گاز طبیعی یا گازوییل و گاهی برقی تامین می گردد. در برخی موارد از کویل های بخار بعنوان منبع حرارتی استفاده می شود.

نام های دیگر خشک کن پیوسته نواری از قبیل:
خشک کن پیوسته ، خشک کن نواری ، خشک کن لواشک، خشک کن اتومات ، خشک کن یکنواخت ، خشک کن میوه ، خشک کن سبزی ، خشک کن گیاهان دارویی ، خشک کن زرشک ، خشک کن زعفران ، خشک کن چای ،خشک کن سویا ، خشک کن انگور ، خشک کن کشمش ، خشک کن خوراک طیور ، خشک کن گرانول های معدنی ، خشک کن گرانول های شیمیایی ، خشک کن پلت و...  می باشد.


خشک کن پیوسته نواریخشک کن پیوسته نواری پنج طبقه 5R SNCD
اخشک کن پیوسته در طرحهای مختلف یک، دو ، سه،یا پنج طبقه با ابعاد و ظرفیت های مختلف طراحی و ساخته می شوند. خشک کن  پیوسته نواری معمولاً برای موادی بکار می روند که زمان خشک شدن آنها طولانی نباش

انواع پلت ،خوراک طیور ، کشمش ، گرانول های معدنی و شیمیایی ، چند نمونه از کاربرد های این خشک کن ها هستند. برتری این خشک کن ها نسبت به انواع تونلی و کابینی ، پیوستگی کامل ، یکنواختی کامل محصول و نیاز بسیار کم به نیروی انسانی است. اصولاً خشک کن  پیوسته نواری برای تولید انبوه محصولاتی با حداقل تنوع توجیه دارند. خشک کن پیوسته نواری معمولاً به یک سیستم تغذیه و پخش کن یکنواخت مجهز هستند. در برخی موارد پس از خشک شدن ، محصول از یک بخش خنک کن عبور کرده و به دمای محیط برگرانده می شود.

در خشک کن پیوسته نواری نیز عموماً نواحی حرارتی مستقلی تعریف می شوند تا بر اساس آنها بتوانیم منحنی دقیق کاهش رطوبت بر حسب زمان را دنبال کنیم و نیز از افزایش غیر مجاز دمای محصول که می تواند کیفیت آنرا تحت تاثیر قرار دهد، جلوگیری نماییم.

بستر حرکت ماده مرطوب می تواند صفحه مشبک ، توری بافته شده استیل ، توری پلیمری و یا گالوانیزه باشد، و جریان هوای مود نیاز توسط مولد های هوای گرم با دمای کنترل شده و با سوخت گاز طبیعی یا گازوییل و گاهی برقی تامین می گردد. در برخی موارد از کویل های بخار بعنوان منبع حرارتی استفاده می شود.

نام های دیگر خشک کن پیوسته نواری از قبیل:
خشک کن پیوسته ، خشک کن نواری ، خشک کن لواشک، خشک کن اتومات ، خشک کن یکنواخت ، خشک کن میوه ، خشک کن سبزی ، خشک کن گیاهان دارویی ، خشک کن زرشک ، خشک کن زعفران ، خشک کن چای ،خشک کن سویا ، خشک کن انگور ، خشک کن کشمش ، خشک کن خوراک طیور ، خشک کن گرانول های معدنی ، خشک کن گرانول های شیمیایی ، خشک کن پلت و...  می باشد.


خشک کن پیوسته نواریCopyright © 2017 Hedayat CO. All Rights Reserved